Vietnamese/Tiếng Việt

Trang này có thông tin về Chương trình Đi làm Trở lại (Return to Work scheme) và các trợ giúp đối với thương tích tại nơi làm việc bằng tiếng Việt.

Nếu cần thêm thông tin, quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 13 18 55. Nếu muốn nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Việt, xin quý vị gọi cho trung tâm thông phiên dịch (Interpreting and translating centre) qua số 1800 280 203 và yêu cầu họ gọi cho chúng tôi qua số 13 18 55. Quý vị không phải trả chi phí cho dịch vụ thông dịch.